Author Archives: admin

Ny livsmedelsplan för ökad krisberedskap

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2020-06-23 Idag tilldelade Blågröna Växjö kommunchefen ett nytt uppdrag. Syftet är att ta fram en ny livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv och att stärka upp Växjö kommuns verksamheter vid krissituationer som kan orsakar avbrott i livsmedelskedjan.  Det är viktigt att vara förberedd om det naturliga flödet av livsmedel från jord till bord skulle störas […]


Uppdrag om lokal coronakommission

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2020-06-10, Växjö Växjö kommun har en viktig uppgift att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. En god beredskap handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete bland annat genom att dra lärdom av de extraordinära händelser som inträffar. Därför ger Blågröna Växjö nu […]


Samordna och utveckla ”Växjö Sommar 2020”

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-27 Sommaren som nu närmar sig kommer på flera sätt bli annorlunda och fler svenskar och växjöbor än vi är vana vid stannar sannolikt kvar i Sverige och planerar att hemmestra. Det blir därför extra viktigt att det finns saker att göra i Växjö kommun som följer de råd och riktlinjer som folkhälsomyndigheten medger. […]


Hållbara Araby 2030

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-22 Blågröna Växjö är överens om att Araby ska bort från regeringens och polisens listor över utsatta områden. Detta står i vår majoritetsförklaring som ligger till grund för vårt gemensamma styre denna mandatperiod. Araby är idag att betrakta som ett utsatt område. Stadsdelen finns med på regeringens och polisens listor över utsatta områden. För […]


Nytt anhörig- och omsorgstagarråd ska ge ökad delaktighet

Posted on

Pressmeddelande2020-01-24, Växjö Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och 1 vice ordförande Anna Zelvin (KD) vill genom en ny motion öppna upp för ett bredare samarbete med de föreningar som stöttar anhöriga till eller omsorgstagare som har drabbats av till exempel demens eller stroke genom att skapa ett nytt råd. Syftet med det nya rådet är […]


Mindre byråkrati för bättre företagsklimat

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2020-01-15 Blågröna Växjö vill pröva ett nytt arbetssätt för att bättre möta näringslivets efterfrågan på ökad tillgänglighet, snabbare ärendehantering och mindre byråkrati. Vi vill därför tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som innebär att hämta inspiration från Helsingborg och Karlstad som har infört en ny lösningsfokuserad arbetsroll och om möjligt införa en motsvarande Växjömodell. […]


Utred hållbar påbyggnad på befintliga bostäder

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-11-25 Blågröna Växjö föreslår i en ny skrivelse till Växjöbostäder att styrelsen ska besluta om att intensifiera arbete med att tillskapa fler attraktiva bostäder genom ett nytt arbetssätt. Uppdraget innebär att Växjöbostäder ska se över bolagets fastighetsbestånd och att skapa förutsättningar för nya bostäder genom tillbyggnad på befintliga fastigheter. Vi behöver och vi […]


FÖRSTÄRKT TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE I VÄXJÖ

Posted on

PRESSMEDDELANDE2019-11-06, Växjö Idag har Blågröna Växjö gett kommunchefen i uppdrag att förstärka det trygghetsskapande arbetet i Växjö. Det handlar om att ansöka om ett paragraf 3 område för att möjliggöra kommunala ordningsvakter men också ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda tätorter på landsbygden. Bakgrunden är att vi […]


Samarbete för fler läs- och terapihundar mellan omsorgen och utbildning

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-10-28 Blågröna Växjö vill att utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska arbeta med läs- och terapihundar i ett gemensamt projekt. Syftet är att bidra till att fler unga ska lyckas i skolan samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik att må bättre. Bakgrunden till uppdraget är dels att […]


Minskad nedskräpning för ökad attraktivitet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-06-20 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse att kommunchefen ska ges i uppdrag att se över och revidera befintliga ordningsstadga och stärka skrivningen kring nedskräpning. Bakgrunden är signaler i trygghetsmätningarna om att vissa områden i kommunen har problem med nedskräpning, samt att riksdagen i december 2018 tog beslut om en ny tobakslag, vilken innebär […]


© Blågröna Växjö 2019