Blågrönas cykeloffensiv för Växjö och klimatet

Posted on

Pressmeddelande

Växjö, 2017-09-11

Blågröna Växjö tar miljö- och klimatfrågor på allvar. Att få fler människor att välja cykel istället för bil är avgörande för om vi ska nå våra miljömål. För att lyckas med detta har Tekniska nämnden flera projekt på gång. Ett av dessa är Klimatklivprojektet Cykelvänlig arbetsplats vars syfte är att hjälpa arbetsgivare uppmuntra sina anställda att cykla till jobbet. Fler som cykelpendlar till jobbet bidrar till bättre folkhälsa och renare stadsmiljö. Kommunen har också tecknat ett Stadsmiljöavtal med Trafikverket för utbyggnaden av cykelvägnätet och cykelparkering på flera platser i kommunen.

Blågröna i Tekniska nämnden kommer att fortsätta vår cykeloffensiv genom att ta fram en ny cykelvägplan, som kommer vara färdig vid årsskiftet. I cykelvägplanen pekas den strategiska inriktningen för cykelvägar ut i kommunen, samt de prioriterade investeringarna i cykelvägnätet. Blågrönas ordförande och 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att även peka ut fler cykelpassager som kan göras om till cykelöverfarter. Vid en cykelöverfart är det bilister som har väjningsplikt. Genom användning av både cykelpassager, där cyklister har väjningsplikt och cykelöverfarter tror vi att det skapas fler snabbare och säkrare cykelvägar i vår kommun.

– Informationskampanjer ska naturligtvis genomföras och trafiksäkerheten kommer att förbättras när vi får ett förbättrat flöde i trafiken för både bilister och cyklister, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska nämnden.

– Cykelöverfarter kommer göra det lättare att arbetspendla med cykel, genom att cyklister får en snabbfil på särskilt prioriterade snabba cykelvägar, säger Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Insatserna är avgörande för om Växjö kommun ska nå vårt högt uppsatta mål om att bli fossilbränslefritt år 2030. Vi behöver lyckas med att få fler människor att välja cykel eller buss istället för bil, särskilt på resor kortare än 5 kilometer.

Sofia Stynsberg (M), ordförande Tekniska nämnden

072-574 72 37

Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande Tekniska nämnden

073-982 52 66

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017