Kommunal garanti införs för att säkra tillgången till klassrumsundervisning när Vuxnas lärande fasas ut

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-06-30

Blågröna Växjö föreslår en rad förändringar i vuxenutbildningen. En kommunal garanti införs för att säkerställa klassrumsbaserad undervisning samtidigt som Vuxnas lärande fasas ut som utförare av vuxenutbildning. Tillgången till kompetens i svenska som andraspråk i jobb- och integrationsfrämjande insatser säkras med egen personal.

På plats-garantin stärker den studerandes rätt till en anpassad utbildning. Kommunen tar det yttersta ansvaret för att det finns tillgång till undervisning i klassrummet trots att Vuxnas lärande inte kommer vara kvar som anordnare. Vi kommer genomföra och finansiera det utanför auktorisationen om det saknas andra utbildningsanordnare.”, säger företrädarna för Blågröna Växjö.

I dagsläget finns det andra utförare med klassrumsbaserad undervisning i alla kurser som erbjuds av Vuxnas lärande. Därutöver erbjuder flera anordnare distansundervisning. På plats-garantin innebär att om det finns Växjöbor i behov av klassrumsbaserad undervisning, som till följd av att Vuxnas lärande inte längre är en utförare står utan tillgång, så ges härmed den kommunala huvudmannen ansvar att säkerställa tillgången. Det finansieras då utanför auktorisationen.

”Kommunen byter roll till att fokusera helt på sitt ansvar som huvudman för all vuxenutbildning, inte minst uppföljning av utförare och att säkerställa att studerande med särskilda behov får tillräckligt specialpedagogiskt stöd.”, fortsätter Oliver Rosengren, Ricardo Chavez, Tomas Johansson, Mats Wahlsten och Marita Bengtsson.

Arbetsmarknadsenheten tillhandahåller idag språkpraktik och annan språkträning med resurser som köps in av Vuxnas lärande, exempelvis till föräldrasvenska och yrkeshögskoleutbildningarna. Istället ska medarbetare anställas för att arbeta med svenskundervisning och språkstöd inom förvaltningens verksamheter.

”Nu hoppas vi att de skickliga pedagogerna istället kan stötta Växjöbor i aktiveringen, den nya Sverigeintroduktionen och andra viktiga insatser som förbättrar integrationen och minskar utanförskapet.”, avslutar Blågröna.

Vuxnas lärande har saknat balans i ekonomin i flera år, trots egen omställning och politiska beslut som har underlättat den ekonomiska situationen för verksamheten. Om underskottet hos Vuxnas lärande skulle täckas med höjd peng hade det krävt 7,5 miljoner kronor i ökad budget för Växjölöftet Vuxenutbildning. Den här förändringen frigör istället uppemot 3 mkr att satsa på fler utbildningsplatser i ett läge där arbetslösheten stiger. Förändringarna kommer utvärderas noga, med särskild tyngdpunkt på hur kursutbudet i hela vuxenutbildningen påverkas av att Vuxnas lärande avvecklas som utbildningsanordnare.

Bakgrund
2017 genomförde Växjö kommun en genomgripande reform av vuxenutbildningen. Istället för stelbenta upphandlingar infördes en auktorisation där Växjöborna kan välja mellan godkända anordnare som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Utförarna ersätts för resultat och får en bonus om eleven matchas till jobb.

Växjö kommun är huvudman för all vuxenutbildning, oavsett utförare, vilket skiljer vuxenutbildningen från ungdomsgymnasiet, där friskolorna är sina egna huvudmän. Huvudmannen har ansvar för antagning och administration, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning samt specialpedagogik.

Det specialpedagogiska teamet bedömer behov, säkerställer att varje studerande får tillräckligt stöd och stöttar utförarna. Uppföljningen görs både månatligen och årligen. 2019 förtydligades sanktionstrappan vid avsteg från kvalitetskraven och 2020 beslutades om nya riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete. Den utförare som inte uppfyller kraven får inte ta emot elever och om inte bristerna åtgärdas blir utföraren avauktoriserad.

2019 beslutades om en höjd resultatpeng och en yrkesbonus infördes i SFI-ersättningen för de anordnare som kombinerar yrkesutbildning med SFI-undervisning. Beslut fattades om digitala in- och utskrivningsenkäter och en digital jämförare – detta kommer på plats under hösten 2020.

Växjölöftet Vuxenutbildning har granskats och godkänts på de punkter som utvärderats av kommunens revisorer (med stöd av PWC) och av Skolinspektionen.

Presskontakt

Oliver Rosengren (M)

oliver.rosengren@vaxjo.se

072-300 55 77

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020