Bättre samverkan mellan kommunens verksamheter och med civilsamhället

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-10-30 Växjö

Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar i sitt förslag till internbudget för 2018 att ett Mottagnings- och etableringscentrum ska etableras. Det handlar inte om en ny verksamhet, utan att använda befintliga verksamheter och resurser på ett mer effektivt och samordnat sätt. Som ett led i att stärka samverkan med civilsamhället öppnar Blågröna för ett nytt Partnerskap mot utanförskap, fokuserat på integrationsfrämjande insatser.

”Tidiga insatser för asylsökande och ytterligare insatser, inte minst med fokus på språk och samhällsintroduktion, för nyanlända i etableringen kan utföras av civilsamhället med stöd av kommunen. Redan idag gör frivilligorganisationer en stor insats, men med ett partnerskap kan dubbelarbetet minska. Vi har arbetat en längre tid med detta, och kommunen anordnade nyligen en träff för intresserade föreningar.”, säger Oliver Rosengren (M), Lars-Erik Larsson (C), Magnus P Wåhlin (MP), Annika Stacke (L) och Patric Mrad (KD) från Blågröna Växjö.

På Araby finns idag bl.a. Araby Park Arena, Medborgarkontoret, Familjecentralen, Centrumskolan och ett flertal mötesplatser. Därtill får nyanlända samhälls- och språkintroduktion, hälsokontroll och förberedelser inför skola på Landningsbanan, och för ensamkommande ungdomar finns läxhjälp och samhällsintroduktion i ett projekt som snart löper ut. Bättre samordning av befintliga verksamheter och samverkan med civilsamhället bedöms kunna ge bättre resultat och samtidigt ett mer effektivt användande av resurser. I uppdraget om Partnerskap tillfogas dessutom ett uppdrag om att söka samverkan med civilsamhället om boende för ensamkommande som fyllt 18 och riskerar att behöva bryta upp från gymnasieutbildning på grund av flytt. Växjö får statsbidrag under 2018 för att möjliggöra det.

”Våra ambitioner för integration och etablering är höga. En kombination av eget ansvar och rätt stöd kan ta fler till egen försörjning. Idag är tar det uppemot ett decennium innan hälften jobbar. Vi ser ett stort engagemang hos ideella krafter för nyanlända i allmänhet, och ensamkommande ungdomar i synnerhet. Det vill vi tillvarata i arbetet för att pressa tillbaka utanförskap.”, avslutar Blågröna gruppen i nämnden.

 

 

För mer information och kontakt

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd

072-300 55 77, oliver.rosengren@vaxjo.se

 

Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande nämnden för arbete och välfärd

070-460 94 83, patric.mrad@vaxjo.se

 

Magnus P Wåhlin (MP), ledamot

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

 

Annika Stacke (L), ledamot

076-022 09 29, annika.stacke@vaxjo.se

 

Lars-Erik Larsson (C), ledamot

0470-675 66, lars-erik.larsson@vaxjo.se

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017