Bostäder och stadsutveckling

Blågröna Växjö fortsätter att bygga för framtiden genom hållbar och klimatsmart tillväxt. Vi skapar detaljplaner som möter framtidens behov för utvecklingen av: nya bostäder, ny verksamhetsmark som möjliggör fler nya och växande företag samt fortsatt utveckling av både stadskärna och landsbygd. Grundförutsättningarna skapar både utmaningar, utvecklingsmöjligheter och kraft till förändring i vår kommun. Vi har en aktiv bostadspolitik som skapar goda förutsättningar för en växande kommun.

Vi är Europas grönaste stad och vår träbyggnadsstrategi är en del av den fortsatta utvecklingen för ett fortsatt hållbart Växjö. Vi fortsätter vårt engagemang i föreningen Trästad Sverige med fokus på byggnation i trä. Utvecklingsarbetet syftar till att sänka energiförbrukningen och miljöbelastningen för bostadsbyggande ur ett livscykelperspektiv.

Blågröna Växjö arbetar för att säkra mer mark för framtida boenden, nyetableringar, expanderingar och förbättrad infrastruktur. Det är grundförutsättningen för att företag ska utvecklas, nya ska komma hit och befintliga stanna kvar. Bättre infrastruktur underlättar för både företagsetableringar, tillväxt och kompetensförsörjning till alla företag, samt för Växjöborna att ta sig ut i världen.

Blågröna Växjö vill även förbättra kommunikationer i hela kommunen för att knyta samman stad och landsbygd. Förbättrade kommunikationer syftar även till att öka attraktiviteten i den stadsnära landsbygden tillsammans med satsningar på den offentliga miljön, byggbar mark och bättre service. Det lägger grunden för ett hållbart förhållningssätt och minskad påverkan från fossila utsläpp.

Vi är en växande kommun där människor lever allt längre. Det ställer krav på framtidens byggande och stadsutveckling att möta olika intressen. Blågröna Växjö satsar därför särskilt på trygghets- och seniorboende för äldre och ett nytt riktmärke för boendeformer vid nybyggnation; 1/3 bostadsrätter, 1/3 hyresrätter och 1/3 ägarlägenheter. Växjöbostäder har getts ett särskilt uppdrag att motverka segregation genom nybyggnation av bostadsrätter och ägarlägenheter på Araby. Vi vill även skapa bättre tillgång till villatomter i staden och på landsbygden. En bättre mångfald på hela bostadsmarknaden bidrar till ökad rörlighet och minskad segregation.

Vår målsättning är att Växjö kommun ska var en levande, attraktiv och tillgänglig kommun. Här ska det finnas plats för upplevelser och möten där människor trivs och känner sig trygga. För ökad trivsel och säkerhet i kommunen är satsningar på de offentliga platserna särskilt viktiga. Vi vill därför att detaljplanerna för gator, trottoarer och miljö har trygghet för barn och vuxna i fokus. Hög tillgänglighet och närhet till grönska och rekreationsområden ska alltid vara centralt i planeringen av stad och landsbygd.

 

© Blågröna Växjö 2015