Ekonomi

Växjö är en växande kommun och tillsammans skapar vi förutsättningarna för en dynamisk stad med tillväxt även i framtiden. Växjö har utvecklats starkt de senaste åren och det möjliggör investeringar i både välfärd och bättre service till alla växjöbor. För att Växjö ska fortsätta vara den viktigaste regionala tillväxtmotorn i Sydsverige, behöver företag och människor ges bästa förutsättningar att växa. Det finns två särskilt viktiga frågor för framtidens tillväxt; god kompetensförsörjning, samt digitala kommunikationer och infrastruktur. Därför satsar Blågröna Växjö på dessa områden. Det är företagen och deras anställda tillsammans med Växjöborna som sammantaget är den viktigaste tillväxtmotorn för vår kommun.

Blågröna Växjö arbetar för fortsatt god ekonomisk hushållning. Genom att sätta upp ett överskottsmål på 1 procent över de kommande åren bygger vi ekonomisk stabilitet, vilket är en grundförutsättning för att möta framtidens utmaningar. När fler växjöbor driver företag och fler får möjligheten att gå till ett arbete varje morgon, ökar andelen som betalar skatt. Det skapar förutsättningarna för en trygg och hållbar kommun med hög livskvalitet.

Växjö kommuns mål för ekonomi, miljö, mångfald och folkhälsa utgör tillsammans en grund för att säkerställa att alla kommunala verksamheter är effektiva, jämlika och främjar god hälsa på lika villkor. Blågröna Växjö eftersträvar god hållbar tillväxt i alla led. Arbetet med Agenda 2030 ger oss bra förutsättningar för ett hållbart Växjö och fortsatt utveckling inom cirkulär ekonomi.

Växjö kommuns nämnder och styrelser ska driva verksamheten effektivt genom att hela tiden sträva efter god måluppfyllelse i förhållande till det ekonomiska resultatet. En ordnad ekonomi i goda tider är ett måste för att kunna stå stark när det blåser hårdare vindar. Därför är det viktigt att nämnder och styrelser arbetar för ökad konkurrensutsättning inom sina respektive ansvarsområden. Det sker exempelvis genom att pröva olika driftsformer för att hitta den som passar respektive verksamhet bäst. Ökad valfrihet och mångfald av utförare är positivt för så väl Växjöbor som för effektiviteten de kommunala verksamheterna.

Blågröna Växjö bygger för framtiden. En ordnad ekonomi i balans möjliggör de satsningar som pågår; nybyggnation av fler bostäder, renoveringar av skolor, ny matorganisation i de kommunala köken, förbättrad infrastruktur, ökad sysselsättning och trygghet för alla Växjöbor.

© Blågröna Växjö 2015