Fler med utbildning ger fler jobb

Posted on

Idag beslutade nämnden för arbete och välfärd om att anta Blågröna Växjös internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019.

Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och styrelser. För 2018 finns ett överskott på 8,5 miljoner kronor och nämnden har ett upparbetat eget kapital motsvarande 70,9 mkr, vilket härrör sig från det ekonomiska överskott som genererats under perioden 2015–2017.

-Reformtempot har varit högt under den föregående mandatperioden. Djupa underskott har vänts till överskott, som ger skyddsvallar för nästa lågkonjunktur. Prioriteringarna ligger fast: ordning och reda i ekonomin, nya steg mot full sysselsättning och att fortsätta pressa tillbaka utanförskap, säger Blågröna gruppen i nämnden för arbete och välfärd.

Internbudgeten för 2019 handlar i första hand om att implementera och finjustera genomförda reformer samt sänka trösklarna in på arbets- och bostadsmarknaden för utsatta grupper. I internbudgeten prioriteras särskilt insatser för att unga som inte avslutat sin utbildning och nyanlända, inte minst kvinnor, ska rustas för arbete och kunna nå egen försörjning.

Studerande som riskerar studieavbrott eller oavslutad gymnasieutbildning ska få en sammanhängande studieplan från gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildningen. Växjölöftet Sommar kopplas till deltagande i sommarskola för gymnasieelever som riskerar att inte nå fullständiga betyg.

-Vi stärker kunskapsfokuset i arbetslinjen. En gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Den utökade utbildningsplikten är viktig för fler ska kunna ta de jobb som finns. När fler Växjöbor har jobb kommer vårt växande välstånd fler till del, säger Blågröna gruppen i nämnden för arbete och välfärd.

Investeringarna i tidiga insatser fortsätter, för att minska risken att föräldrars utanförskap begränsar barnens möjligheter. Växjö blir pilot för metoden ”Barnens bästa i Kronoberg gäller” (s.k. Skottlandsmodellen), som bygger på samverkan mellan skola, socialtjänst, sjukvård, familjen och vid behov andra myndigheter så som polisen. Utredningstiderna i den sociala barn- och ungdomsvården ska minska. Resurserna ska finnas i mötet med Växjöbor i behov av stöd och stöttning.

Fler och anpassade digitala verktyg kommer underlätta för både personal och brukare. Automatiserad handläggning av bidragsansökningar, som införs under året, ska frigöra resurser till mötet med människor med behov av stöd.

I den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) påtalas särskilt de ekonomiska utmaningarna som väntar för individ- och familjeomsorgen. Regeringens prognoser visar på stigande kostnader för ekonomiskt bistånd. Internbudgeten för arbete och välfärd innehåller en rad uppdrag för att fortsätta ha en budget i balans under kommande mandatperiod:

• Slutföra lokalöversynen och genomföra åtgärder för förbättrat resursutnyttjande.

• Redovisa resultatet av genomlysningen av administrationen och påbörja åtgärder för minskade administrativa kostnader.

• Föreslå nya möjliga automatiseringar, efter implementeringen av automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd.

• Vidareutveckla ekonomiuppföljningen för nämnden och förtydliga redovisningen av enheternas handlingsplanerna vid underskott.

Läs mer om internbudget för arbete och välfärd 2019, som du hittar här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019