Hållbar stadsutvecklingen och höjd miljöambition

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-10-31 Växjö

När Blågröna Växjö idag presenterar sitt förslag till internbudget 2018 för Tekniska nämnden, står den hållbara och tillgängliga kommunen i fokus. De stora satsningarna syns i utveckling av; infrastruktur med fokus på hållbar tillgänglighet för alla invånare, renhållning för mindre miljöpåverkan och utvecklat arbete för att förbättra den biologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Stora investeringar görs i utbyggnad av ytterligare kollektivtrafikskörfält och cykelvägnätet och ska genomföras under 2018 med hjälp av pengar från Trafikverket och stadsmiljöavtal. Där till görs riktade mobility management satsningar med syfte att få fler att cykla, samåka samt åka kollektivt för att därigenom minska andel bilresor. Det kommer även göras särskilda satsningar för att förverkliga den nya återvinningscentralen och återbruksbyn på Norremark. Det kommer dessutom bildas ett regionalt avfallsbolag, allt i syfte att minska vår miljöpåverkan.

– Under 2018 tar vi ett stort krafttag om avfallshanteringen, när vi tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult bildar ett avfallsbolag för att möta upp högt satta mål och krav för vårt gemensamma avfall. Utöver det kommer Växjö även förbereda införandet av fyrfackssortering. Med fastighetsnära insamling för våra villahushåll kommer det bli lätt att sortera rätt, säger Sofia Stynsberg (M).

2018 genomförs satsningar på sjörestaurering genom aluminiumbehandling av Växjösjön. Vi kommer även fortsätta med åtgärderna kring våra kraftverk och vattendammar för att utveckla naturvärden, minimera översvämningsrisker och tillvarata den småskaliga vattenkraftens möjligheter. En av årets mest intressanta satsningar kommer göras med fokus på vattenrening.

– Vi har under lång tid arbetat strategiskt för att förbättra statusen i våra sjöar. Ett stort problem handlar om läkemedelsrester och mikroplaster som når ut i miljön genom avloppsvattnet. Vi ska genomföra en förstudie kring hur vi kan rena vårt vatten från halten av läkemedelsrester och mikroplaster. Att minimera andelen läkemedelsrester och mikroplaster som når våra vatten är avgörande för biologisk mångfald och en bra vattenkvalitet, säger Cheryl Jones Fur (MP).

 

För mer information och kontakt

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden

072-574 72 37, sofia.stynsberg@vaxjo.se

 

Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande tekniska nämnden

073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017