Kortversion

Blågröna Växjös viljeinriktningen för mandatperioden 2019 – 2020. Den politiska organisationen justeras för att förbättra koncernstyrningen och intensifiera arbetet med Agenda 2030.

Ordnad ekonomi och trygga investeringar. Sveriges kommuner står inför betydande ekonomiska utmaningar. Växjö har goda förutsättningar efter tre mandatperioder med överskott. Fortsatt ordnad ekonomi krävs för att trygga välfärdens finansiering och skydda Växjöborna i nästa lågkonjunktur. Vi står inför betydande investeringar under kommande år. För att förstärk koncernstyrningen kommer personerna i kommunstyrelsens arbetsutskott även utgöra styrelse för moderbolaget VKAB.

Hållbarhetsarbetet intensifieras med eget utskott. Vår lokala Agenda 2030 är en av mandatperiodens främsta prioriteringar. Våra utsläpp minskar samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; klimatavtrycket blir lättare när företag ser att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. För att samla och förstärka arbetet ersätts Integrations- och mångfaldsberedningen och Miljö- och hållbarhetsberedningen med ett Hållbarhetsutskott.

Växjö behöver kompetens. Rekryteringen till kommunkoncernen behöver attraktiva arbetsvillkor, bra ledarskap och hållbart arbetsliv. Genom att ta fram en ny näringslivsstrategi vässar vi vårt stöd till näringslivet: en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare gör att rekryteringen underlättas och matchningen kan fungera bättre, samtidigt som all myndighetsutövning ska servicesäkras.

Skolresultaten ska fortsätta uppåt. Tidiga insatser är prioriterat och spjutspetsklasser ska utvecklas inom flera ämnesområden.  Antalet undervisningstimmar ska öka genom fler skoldagar så att det nationella taket för antal skoldagar nås. Vi ska ansöka om att bli försökskommun för utökad skolplikt med obligatorisk lovskola och läxhjälp för elever som riskerar att gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Tvålärarsystem med lärarstudenter ska prövas för att stärka kompetensförsörjningen.

Storsatsning mot ensamhet. Trygghetsboenden och seniorbostäder ska finnas i hela kommunen. Ingen ska behöva vara ensam, därför ska vi införa ensamhetsscreening och seniorlotsen ska även rikta sig mot personer med funktionsvariation med särskilt uppdrag mot ensamhet för både äldre och personer med funktionsvariation. En garanti för äldres tillgång till anpassat boende ska utredas och införas under mandatperioden.

© Blågröna Växjö 2016