Kultur

Växjö kommun är en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner. Blågröna Växjö vill fortsätta att främja och utveckla kommunens kulturliv, samt stimulera det kulturella entreprenörskapet. Vi vill se både bredd och spets i det kulturella utbudet för växjöbor och besökare. Vi arbetar målmedvetet för att göra det kulturella utbudet mer attraktivt för våra medborgare. För att berika och öka mångfald, arbetar vi för att det ska finnas gott om spontanytor för så väl kultur som idrott, vilket skapar förutsättningar för nya möten i vardagen.

Växjö kommun har idag flera inspirerande upplevelser, aktiviteter som exempelvis syns genom satsningar på Vårstad, Scensommar, kulturnatten, Det fria ordets hus och Linnéscenen. Nya satsningar är redan på gång. Området Ringsberg/Kristineberg kommer utvecklas till en kulturell mötesplats. Kulturparken tillsammans med regionen, utvecklas för kulturarv och aktuella utställningar. Ett nytt scenkonsthus planeras för att stärka och bredda satsningen på scenkonst, i syfte att hitta nya målgrupper.

I det offentliga rummet skapar vi nya mötesplatser och besöksmål genom konstsatsningar i form av art-site, Land art vid Trummen och inte minst den kommande utvecklingen av området Ringsberg/Kristineberg. Blågröna Växjös satsningar omfattar hela kommunen. Därför genomförs flera satsningar på att öka attraktiviteten i landsbygdens offentliga rum.

Blågröna Växjö vill skapa förutsättningar för ett attraktivt kulturliv och skapa ökad tillgänglighet av kultur för alla Växjöbor. Därför anser vi att det även är viktigt att fortsätta satsa och utveckla biblioteksverksamheten så att fler barn, unga och vuxna blir intresserade av samhällsutveckling och kultur.

 

© Blågröna Växjö 2015