Mångfald och jämställdhet

I Växjö blir man växjöbo från dag ett. Vi förutsätter att varje kommuninvånare står bakom den värdegrund som bygger på alla människors lika värde, på demokrati, humanism, jämställdhet och mångfald. Blågröna Växjö står för en öppen och inkluderande värdegrund där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är en självklarhet. Vi vill öka växjöbornas deltagande och möjlighet till påverkan av samhällsutvecklingen. För att lyckas med det behöver kommunen kommunicera på ett för medborgaren tydligt och lättillgängligt sätt.

Vi vill att Växjö kommuns nämnder och styrelser säkerställer att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och jämlik kommunal service, utifrån genus- och hbtq- och mångfaldsperspektiv.

Vi har på senare tid mötts av en flyktingsituation som förpliktigar och som belyser vikten av öppenhet, mångfald och jämställdhet. Blågröna Växjö tror på högt ställda mål för demokrati och mångfald i samarbete med civilsamhället. Vi vill därför utveckla de former som finns idag, samt bredda medborgardialogen, samt samarbetet med organisationer, företag och universitet. I detta sammanhang vill vi särskilt betona vikten av värna rösten från de som annars inte får möjligheten att göra sig hörda.

Blågröna Växjö ser att människor med olika bakgrund bidrar till en mångfald som skapar dynamiska, kreativa städer med hög tillväxt. Därför värnar vi om alla Växjöbors öppenhet, deltagande, integritet, yttrandefrihet och rättssäkerhet. Växjö kommun ska inte vara värderingsneutral. Det innebär att vi ska hålla vissa värderingar för rätt, och andra för fel. Genom att vi tillsammans står upp för Växjöbornas grundläggande värderingar skapar vi en trygg grogrund för mellanmänsklig tillit och en modern kommun med en positiv samhällsutveckling.

© Blågröna Växjö 2015