Miljö och klimat

I Växjö ska de vara lätt att va grön! Växjö ska vara en växande grön kommun med en långsiktig hållbar utveckling. Därför anser vi att det är viktigt att Växjö kommuns verksamheter bedrivs effektivt och säkerställer jämlik, hälsofrämjande service och med en liten miljöpåverkan, för alla Växjöbor. Blågröna Växjö vill fortsatt arbeta för hållbar utveckling. Vi har därför förstärkt kopplingen till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 i vårt utvecklingsarbete. I augusti 2016 beslutade Blågröna Växjö att intensifiera arbetet med Agenda 2030 genom att låta kommunen ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta med Agenda 2030. Arbetet ska involvera växjöbor, näringsliv och universitetet. Genom detta initiativ kommer Växjö bidra till en mer hållbar och rättvisare värld.

Miljö, folkhälsa och hållbarhet är egentligen ett uttryck för en bra livskvalitet för alla. Vi arbetar för att Växjö ska fortsätta vara en internationellt ledande miljökommun. Därför vill vi att Växjö kommuns nämnder och styrelser ska arbeta för att bli miljödiplomerade. Deras verksamheter ska bedrivas effektivt och hushålla mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.

Vi tror på högt satta miljömål och att vi når dit tillsammans. När det blir enkelt och attraktivt för medborgare, besökare och företagare att leva och verka med liten miljö- och klimatpåverkan skapar vi tillsammans förutsättningarna för rent vatten, frisk luft, fossilbränslefri kommun och en rikare natur.

Vi vill att Växjö ska bli ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi och att arbetet sker tillsammans med Linnéuniversitetet. Kommunorganisationen ska öka mängden återbrukat material. Satsningen på Återbruksbyn vid Norremark ska uppmuntra en mångfald av aktörer att skapa attraktivitet för medborgare, företagare och andra intressenter att bidra till ett utökat engagemang för återbruk i alla led.

Växjö kommun ska vara fritt från skadliga kemiska ämnen så att varken miljö eller människor påverkas negativt. Vi arbetar för att våra sjöar ska ha en god ekologisk status och att vår natur ska spegla en biologisk mångfald. Medborgare ska ha högst 300 meter till park eller naturområde. Alla elever och barn i skolor, förskolor ska ha tillgång till en grön upplevelserik och attraktiv utemiljö.

Blågröna Växjö ser till hela kretsloppet och hela livscykeln, därmed lägger vi stor vikt vid att Växjö kommun ska bli fritt från fossila bränslen. Vi vill göra det enkelt att vara grön, ett viktigt steg mot ökad hållbarhet är förbättrad infrastruktur. Vi väljer därför att göra tydliga satsningar på exempelvis; förbättrat cykelvägnät, höjd säkerhet för oskyddade trafikanter. Vi arbetar även för att placera bostäder och verksamheter så att resbehovet minskar och för att därigenom uppmuntra medborgare att välja miljövänligare transportmedel.

© Blågröna Växjö 2015