Ordnad ekonomi, fler i arbete och trygg välfärd

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-11-03, Växjö

 

Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar idag sitt förslag till nämndens internbudget för 2018. Den största satsningen är förstärkningen av Växjölöftet Vuxenutbildning med 200-250 extra utbildningsplatser (läs mer här). Blågröna har därutöver tidigare presenterat att budgetsamverkan med Arbetsförmedlingen, krafttag mot bidragsfusk och Mottagnings- och etableringscentrum.

”2015, 2016 och 2017 har nämnden haft ordning och reda i ekonomin. Högst prioriterat är fortsatt balans 2018. Med robusta skyddsvallar i ekonomin kan vi skydda Växjöborna från arbetslöshet i nästa lågkonjunktur. Framåt väntar stora utmaningar, inte minst orsakat av att höga trösklar till arbetsmarknaden stänger ute nyanlända och växande psykisk ohälsa i befolkningen. Det kräver fortsatt höga reformambitioner i nämnden. Vi lägger därför en internbudget som inte slår av på reformtempot, utan söker nya och effektiva lösningar på såväl nya som gamla samhällsproblem.”, säger Oliver Rosengren, Lars-Erik Larsson, Magnus P Wåhlin, Annika Stacke och Patric Mrad.

Budgetförslaget innehåller flera nya förslag. Bland annat ska 1) fältarbetet förstärkas med 3 miljoner kronor, 2) auktorisation, LOV eller annan lämplig modell med resultatfokus införas på fler områden, och 3) alla öppenvårdsinsatser evidenssäkras.

”Förstärkningen av fältverksamheten är en del av kommunens samlade insatser för mer trygghet för Växjöborna. Fältverksamheten ska dessutom samordnas mer med andra verksamheter, för att använda kompetens bättre. Ett exempel är att arbeta närmre vårt boende för unga med missbruk, där betydande kompetens om just missbruksvård finns.”, fortsätter den blågröna gruppen.

”Under 2017 har nämnden övertagit ansvaret för socialpsykiatrin. Under 2018 är vi redo att inleda utvecklingsarbetet av verksamheten i större skala. Att pröva förutsättningarna att utöka Växjöbornas möjlighet att välja boende och insats, öka fokus på sysselsättning och inkludering, och fortsätta höja kvalitén är i fokus för de första stegen vi tar under 2018. Därför föreslår vi bland annat att vi ska lära av forskningen och jobba med sysselsättning för psykossjuka, öppna upp för LOV eller annan lämplig modell inom stöd och fler sysselsättningsinsatser, samt att fortsätta utveckla kvalitet på boenden.”, avslutar den Blågröna gruppen.

 

För mer information och kontakt

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd

072-300 55 77, oliver.rosengren@vaxjo.se

 

Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande nämnden för arbete och välfärd

070-460 94 83, patric.mrad@vaxjo.se

 

Lars-Erik Larsson (C), ledamot

0470-675 66, lars-erik.larsson@vaxjo.se

 

Magnus P Wåhlin (MP), ledamot

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

 

Annika Stacke (L), ersättare

076-022 09 29, annika.stacke@vaxjo.se

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017