Social välfärd

Vi tror på människan. Blågröna Växjö lägger stor vikt vid insatser som syftar till att bygga starka individer som kan bidra till samhällsutvecklingen efter egen förmåga. I vårt samhälle möts Växjöbor av olika individuella förutsättningar att klara av de utmaningar som livet ställer de inför. Vi genomför därför riktade insatser till barn, unga och vuxna i syfte att minska droganvändning, minska utanförskap, öka egenförsörjning och öka tryggheten genom livets alla skeenden.

Barn och unga som är i riskzonen för framtida utanförskap ska upptäckas i ett tidigare skede genom förebyggande och tidiga insatser. Det sker i samarbete mellan socialtjänst och skola. För att stärka kommunens föräldrar, arbetar vi för en bra föräldrautbildning och föräldrastöd i syfte att öka tryggheten för både barn och vuxna.

Vi arbetar även med breda sociala insatsgrupper, där vi tillsammans med externa aktörer möter ungdomar i utanförskap. Det är viktigt att poängtera civilsamhällets roll i trygghetsskapande insatser. Det är i samverkan med föreningar och ideella krafter som våra gemensamma insatser tas tillvara på och vinner kraft för varje Växjöbos trygghet och utveckling.

Det finns emellertid skeenden i livet då de personliga utmaningarna blir för stora. Ett sådant exempel är när växjöbor faller i missbruk. Blågröna Växjö arbetar därför aktivt för att motverka drogberoende och missbruk. Vi vill att insatser sker i form av stöd och behandling utifrån individuella behov, samt utifrån ett holistiskt perspektiv för den enskilde. Vi prioriterar särskilt barn och ungdomars behov av stöd och insatser, med nolltolerans mot droger som utgångspunkt.

En del i det arbete som pågår för att få en mer sammanhållen och individanpassad insats, är att vi inlett en överflyttning av socialpsykiatrin från omsorgen till arbete och välfärd. Det görs dels i syfte att öka antalet aktörer och anpassningsmöjligheterna till varje individs behov. Det gör att fler växjöbor kan nå full sysselsättning efter egen förmåga. För de individer som är i behov av god man eller förvaltare arbetar vi med att stärka upp möjligheterna att erbjudas stöd inom rimlig tid. Vi arbetar även med att förbättra rekrytering och kvalitetssäkring för att de Växjöbor som erbjuds hjälp ska få en tryggt och rättssäkert stöd.

Blågröna Växjö står upp för varje Växjöbo och tror på din förmåga, tillsammans bygger vi Växjös välfärd.

© Blågröna Växjö 2015