Trygghet

Blågröna Växjö har ett tydligt mål, att alla växjöbor ska känna sig trygga. Vår trygghet grundar sig i acceptansen för och rätten att vara olika. Vi vill att livet i Växjö kommun kännetecknas av grundförutsättningen för ett välmående, jämlikt och jämställt samhälle där alla har lika möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Vi arbetar för att kommunen ska ha en trygg och ordnad ekonomi som ger en stabil grogrund för varje växjöbos trygghet i vardagen.

Vår ordnade ekonomi lägger grunden för de satsningar vi genomför runt om i kommunen; utökad belysning i det offentliga rummet (gångstråk och parker), trafiksäkrare gång och cykelvägar, höjd säkerhet för tryggare skolmiljö. Vi arbetar intensivt för att hela tiden förbättra Växjöbornas tillvaro. Det innebär att vi lyfter debatten om fler poliser till nationell nivå för att synliggöra Växjöbornas önskan om ett synligare rättsväsende.

Blågröna Växjö vill att alla Växjöbor ska känna trygghet och tillit i de val som görs i livets olika skeenden. Därför arbetar vi med; att minska miljö-, trafik- och fallolyckor, preventivt arbete mot självmord, snabbare responstid för räddningstjänst och aktivt arbete för att stärka de instanser som verkar för allas säkerhet.

Värends räddningstjänst har en viktig funktion i det preventiva arbetet som riktar sig mot incidentområden där dödstalen är särskilt höga. Självmord är ett tydligt exempel på en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga och medelålders.

Trygghet skapas genom arbete på flera plan och genom att möta otryggheten där den gror. Vi arbetar därför med både bredd och djup. Några av insatserna som pågår är; upprättande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism, samverkan med myndigheter och civilsamhälle för att skapa ett fältarbete som möter utanförskapet.

Blågröna Växjö arbetar för att alla Växjöbor ska känna trygghet i att våga vara sig själva. Alla medborgare ska ha lika förutsättningar att utvecklas och att bidra till samhällsutvecklingen oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning.

© Blågröna Växjö 2015