Uppdrag om lokal coronakommission

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2020-06-10, Växjö

Växjö kommun har en viktig uppgift att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. En god beredskap handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete bland annat genom att dra lärdom av de extraordinära händelser som inträffar. Därför ger Blågröna Växjö nu kommunchefen i uppdrag att tillsätta en lokal coronakommission.

Pandemin har gjort att framtiden på många sätt är mer oviss än någonsin. Det vi vet med säkerhet är att pandemin kommer följa med oss en lång tid framöver. Vi behöver därför snabbt tillsätta en extern utvärdering av de insatser och beslut som tagits i samband med coronakrisen. Kunskapsinhämtningen från det tidiga krishanteringsarbetet är betydelsefull och kan bidra till eventuella förbättringar i våra verksamheter redan under pågående pandemi.

Redan nu granskas kommunens krisledningsmetodik och det samverkansarbetet inom kommunen och tillsammans med berörda externa aktörer kopplat till pandemin. Det nya uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020