Utbildning

Blågröna Växjö arbetar för att Växjöborna ska erbjudas skolor och utbildning som är nationellt ledande inom sina områden. Vi är en växande kommun som ställer nya krav på skolans utveckling. Vi tar vår tids utmaningar på allvar och genomför insatser för att ge Växjöborna lika rätt och möjlighet till att uppnå individuell framgång. Kunskap är varje enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Utbildning bryter ner barriärer och öppnar vägar.

Kunskap bygger på hårt arbete och varje timme med en välutbildad lärare spelar roll. Blågröna Växjö arbetar därför aktivt för att skapa en trygg arbetsmiljö för alla elever och skolpersonal. Vi vill skapa bättre förutsättningar och studiero genom riktade insatser för ordning och reda. Vi genomför säkerhetsgenomgångar av lokaler och skolmiljö, inför elev- och personallegitimation och ökar personaltätheten på våra för- och grundskolor. Tidiga insatser ges för att ge alla elever rätt förutsättningar att nå sin fulla potential tillsammans med kommunens fantastiska lärare.

Tidiga systematiserade bedömningar, ökar varje elevs förutsättningar till bästa individuella utveckling och lägger grunden för starka och självständiga individer. Vi behöver ha en skola som har ett helhetsperspektiv på det livslångalärandet. Genom att arbete med ett 1-20års perspektiv ges eleverna bättre förutsättningar att utvecklas under hela skolgången. Vi ställer därför tidiga och tydliga krav på att alla elever ska omfattas av läsförståelse- och läskunnighetsgaranti efter årskurs tre.

Den enskilt viktigaste faktorn för en elevs utveckling är tiden tillsammans med en kvalificerad lärare. Blågröna Växjö arbetar därför hårt med bra rekrytering och ökad kontinuitet. Växjö kommun har många fantastiska, engagerade och välutbildade lärare. Vi vill att det fortsätter så och satsar därför på kompetensutveckling av befintlig personal. Vi vill även att personal med formell kompetens inom neuropsykiatrisk pedagogisk problematik finns på alla skolor. Blågröna Växjö vill att skolans verksamhet bedrivs med tydligare koppling till vetenskap eller klar evidens.

Vi är en växande kommun, det innebär att antal elever ökar. Vi vill även att skolan har en tydligare koppling till företagen och den reguljära arbetsmarknaden. Blågröna Växjö arbetar därför aktivt med att bygga nya skolor, utveckla befintliga program för att tillgodose kommunens framtida behov av elevplatser. Satsningen på Kungsmadskolan är ett exempel som syftar till att svara upp både ett stort behov av arbetskraft inom besöksnäringen och behovet av ökat antal elevplatser.

Genom ökad lärartäthet i för och grundskola tillsammans med tidiga insatser, kompetensutveckling av lärare, nybyggnation och modernisering av utbildningslokaler, samt tydligare koppling till arbetsmarknaden bygger vi starka barn och en skola för både samtid och framtid.

© Blågröna Växjö 2015