Ökat fokus på kvalitet i undervisningen och yrkesvägledning

Posted on

Debattartikel
Publicerad i Smålandsposten, 2019-02-28

Blågröna Växjö är stolta över våra skolors fantastiska personal och unika elever. Det är era arbetsinsatser som gör att skolresultaten i Växjö kommun stiger. Vår målsättning med satsningarna i årets internbudget är att ni och framtidens skola ska få de förutsättningarna ni förtjänar, nämligen den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling.

Vi har under flera års tid prioriterat arbetet med tidiga insatser i skolan, ett arbete som nu är mycket framgångsrikt. Därtill har vi prioriterat stärkt barn- och elevhälsa, men ser att vi behöver göra mer. Därför intensifierar vi det arbetet under 2019. Många barn och elever har tankar, funderingar över framtiden och är oroliga över vilka val de ska göra för att få jobb efter skolan. Därför vill vi stärka rollen för våra studie- och yrkesvägledare genom ökad samverkan med det lokala näringslivet, eftergymnasiala utbildningsaktörer och universitet. Genom ökad samverkan kan vi hjälpa våra barn och unga att göra trygga och bra val, samtidigt som vi möter arbetsmarknadens kompetensbehov.

I utbildningsnämndens internbudget för 2019 finns några särskilt stora prioriteringar på:

• 40 miljoner i höjd elevpeng i syfte att nå genomsnittet för de fem bästa skolkommunerna i Sverige, samtidigt som den riktas specifikt mot undervisning för att höja kvaliteten.

• Stärkt arbete med barn- och elevhälsa, för att tillsammans med ett redan framgångsrikt arbete med tidiga insatser få fler barn och elever att växa och utvecklas till sitt bästa jag.

• 15 miljoner till kompetensutveckling, ökad lärarbehörighet och stärkt kompetensförsörjning.

Växjö har idag en relativt hög nivå på andelen behöriga lärare i förhållande till övriga delar av Sverige. Vi ser dock att kompetensförsörjning fortsatt är en av våra största framtidsutmaningar nationellt som lokalt. Därför har vi valt att fortsätta satsa på betydande kompetensutvecklingsinsatser för vår skolpersonal, för att öka lärarbehörigheten, stärka kompetensförsörjning och främja personlig utveckling bland våra hårt arbetande medarbetare. I förlängningen hoppas vi även att det bidrar till ökad trivsel och förbättrade förutsättningar för våra pedagoger att bedriva ett kvalitativt arbete.

I vår skola ska alla med och ges möjlighet att lyckas oavsett bakgrund. Det är varje elevs vilja och förutsättningar som sätter målen. Det enskilt viktigaste för att komma dit är tiden som varje barn och elev får tillsammans med kvalificerade pedagoger. Tillsammans kan vi göra Växjö kommun till en av Sveriges bästa skolkommuner.

/ BLÅGRÖNA ARBETSUTSKOTTET I UTBILDNINGSNÄMNDEN
Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden
Torgny Klasson (L), vice ordförande utbildningsnämnden
Tina Sturesson (C) Ledamot
Åsa Björkman, (KD) Ledamot
Magnus Folcker (MP) Ledamot

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019