Växjölöftet Vuxenutbildning förstärks för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-06-01, Växjö

 

”Växjölöftet Vuxenutbildning har inneburit att över 20 utbildningsanordnare som Växjöborna kan välja bland, har etablerat sig i Växjö. Det finns inga köer och det råder mer eller mindre fri intagning till alla utbildningar där arbetsmarknaden har efterfrågan på arbetskraft. Anordnarna ersätts för resultat, inte närvaro; skattebetalarna får mer kunskap för varje skattekrona. Vi håller våra löften.”, säger Oliver Rosengren, Patric Mrad, Lars-Erik Larsson, Magnus P. Wåhlin och Annika Stacke.
 

  • Tydlig resultatstyrning av SFI-pengen. För många harvar runt för länge i SFI. Idag har vi ersättning för progression, men anordnare som snabbt lär eleven svenska riskerar att missgynnas. En godkänd elev får därför en fast ersättning, oavsett om det tagit 15 eller 25 veckor att klara kursen. Samtidigt förtydligas kraven på den som studerar att anstränga sig för att lära sig svenska.
  • Yrkesbonus för SFI kombinerat med yrkesutbildning. Om utbildningsanordnare själva eller gemensamt kombinerar svenskundervisning med yrkesutbildning till en samlad utbildningsinsats läggs en yrkesbonus om 25 procent till SFI-pengen. Erfarenheter visar att kombinationen påskyndar svenskinlärningen.
  • Informerade val och ökad uppföljning. En digital jämförare ska underlätta för Växjöborna att göra informerade val och öka transparensen. Där ska anordnarna och kursutbudet redovisas, och kunna sorteras utifrån olika kvalitetsindikatorer. Vid ansökan kommer alla svara på en inskrivningsenkät och vid slutförd kurs på en utskrivningsenkät, med frågor om bl.a. studievägledningen, varför man valt anordnaren och om man fått tillräckligt stöd från lärare.
  • Skärpta sanktioner vid kvalitetsbrister. Senaste kontrollen av utbildningsanordnarna visar att alla håller sig över våra högt ställda kvalitetskrav. Nu förtydligas påföljdstrappan: om någon brister eller bryter mot förväntningarna kommer en handlingsplan först upprättas, därefter anordnaren varnas och intaget av nya studerande stoppas, och slutligen riskerar anordnaren att avauktoriseras. Växjöborna förtjänar en hög lägstanivå.
  • Höjd ersättning med tio procent. Vux-pengen för teoretiska kurser på gymnasial nivå med på plats-undervisning höjs med tio procent. Vår övergripande bedömning är att vi fått på plats en kostnadseffektiv vuxenutbildning, där anordnarna ersätts för faktiska resultat. Vi bedömer att höjningen är motiverad för att få ett bredare utbud.
  • Fler lärlingsplatser med ansvar hos anordnarna. Internationella erfarenheter visar på fördelarna med lärlingsutbildningar. För att fler lärlingsplatser ska tillkomma, flyttas ansvaret för rekrytering till utbildningsanordnarna. Vi har sett bättre resultat när anordnarna vänder sig till olika arbetsgivare eller mindre enheter, än när det ska planeras centralt av kommunen.

 

”För att förstärka Växjölöftet Vuxenutbildning beslutar vi nu om en rad reformer: ökat resultatfokus i SFI-pengen, yrkesbonus till SFI-pengen vid kombination med yrkesutbildning, höjd ersättning för vissa kurser, nya redskap för en opartisk och transparent studievägledning och skärpta sanktioner vid kvalitetsbrister. Förändringarna grundar sig i våra högt ställda mål för full sysselsättning samt dialog med utbildningsanordnarna.”, avslutar Blågröna i Nämnden för arbete och välfärd.

 
Ytterligare information och statistik i Växjö kommuns pressmeddelande.

 

För mer information och kontakt

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd
072-300 55 77, oliver.rosengren@vaxjo.se

 
Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande nämnden för arbete och välfärd
070-460 94 83, patric.mrad@vaxjo.se

 
Magnus Wåhlin (MP), ledamot
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

 
Annika Stacke (L), ersättare
076-022 09 29, annika.stacke@vaxjo.se

 
Lars-Erik Larsson (C), ledamot
0470-675 66, lars-erik.larsson@vaxjo.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018