Catharina Winberg

Foto: Alexander Hall

Catharina Winberg (M), ordförande VKAB
tel: 076-621 65 88
e-post: catharina.winberg@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

Jag är vice gruppledare för Moderaterna i Växjö, samt ledamot i kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott, organisations- och personalutskottet, kommunfullmäktige och i krisledningsnämnden.

Jag är även styrelseordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB), som är det kommunala moderbolaget. Till det finns fem helägda dotterbolag. I rollen som styrelseordförande svarar jag inför kommunstyrelsen i de politiska ansvarsområden som rör bostadsbyggande och träbyggnation.

 

Vilka är dina viktigaste frågor?

Min vardag har ett tydligt fokusområde som handlar om hur vi ska bygga stad och land. Därför är det viktigt och angeläget att stimulera och bygga i olika upplåtelseformer för att få en bra mångfald. Under mandatperioden 2014-2018 ska vi verka för att det byggs 3 000 bostäder i Växjö kommun varav 600 studentbostäder. Vi ska fortsätta att arbeta framgångsrikt med träbyggande och energieffektiviseringar, samt ha ett bra samarbete med universitetet och näringslivet.

Ett rikt näringsliv spelar stor roll för att vi ska fortsätta utvecklas som en välmående kommun och ett framgångsrikt land. En ökad valfrihet och mångfald gör att många nya företag skapas och därigenom också fler jobb. Det är en förutsättning för ökat välstånd i vårt land men också för varje enskild individ.

 

Vilka är dina främsta visioner?

Jag har ett stort intresse för omvärlden och tror på långsiktiga lösningar. Därför är fokus på hållbarhet innefattande; ekonomi, ekologi och sociala frågor med fokus på miljö och klimat, samt bostadsförsörjning viktiga frågor för mig att driva politiskt.

Växjö kommun utmärker sig på många områden som modig och förutseende. I Blågröna Växjö ska vi tillsammans arbeta för att behålla tätpositionen och vara en attraktiv plats att besöka, arbeta och leva i.

Tillsammans skapar vi en hållbar kommun och en hållbar framtid för kommande generationer.

© Blågröna Växjö 2015