Pernilla Tornéus

Foto: Alexander Hall

Pernilla Tornéus (M)
Ordförande utbildningsnämnden
tel: 0708-93 25 97
e-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Ordförande i Utbildningsnämnden
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ersättare i kommunstyrelsen

Vilka är dina viktigaste frågor?

Som ordförande i utbildningsnämnden har jag ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Mitt uppdrag går främst ut på att utbilda för livslångt lärande. Trygghet, studiero och säkerhet är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med detta och är därför en ständigt prioriterad fråga.

Fortsatt fokus på tidiga insatser för att ge rätt stöd och stimulans i tidigt skede är ett annat viktigt område. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter satsningen på att utveckla barn- och elevhälsan samt att vi samverkar med andra myndigheter för att säkerställa en hög måluppfyllelse för varje enskild elev.

Det goda ledarskapet på alla nivåer är en avgörande faktor för att nå våra mål.

Vilka är dina främsta visioner?

Växjö kommun ska vara en attraktiv skolkommun med sikte på att bli Sveriges bästa. Våra verksamheter ska vara attraktiva att söka sig till för både föräldrar, barn, elever och personal.

Växjö kommuns barn och elever får en modern, kvalitativ och likvärdig utbildning så att de kan nå så långt som möjligt i sin utveckling som person och i sin kunskap. De får utveckla hela sin potential och sina talanger för att bli det som de drömmer om.

Eleverna i Växjö kommun avslutar sin utbildning hos oss med stort självförtroende och djup insikt om vilka kunskaper, förmågor och kompetenser de utvecklat för att bidra i utvecklingen av vårt samhälle i entreprenöriell och demokratisk anda.

© Blågröna Växjö 2017