Budget för en trygg omstart

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2021-05-25

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2022. Pandemin innebär fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till osäkerhet i demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Den påbörjade omställningen bidrar till att vi kan ta ett krafttag för att starta om Växjö efter pandemin. Årets prioriteringar görs på en trygg välfärd, ett växande näringsliv, ökad trygghet och ett hållbart samhällsbyggande hela kommunen.

Växjö ska ha ett företagsklimat i toppklass. Vi har tyvärr sett utmaningarna kopplat till näringslivsutveckling växa under pandemin. Dessa är starkt kopplade till en svag arbetsmarknad, utanförskap och ökad otrygghet. Vi tar därför ett krafttag under 2022 med ett omfattande näringslivs- och trygghetspaket, samtidigt som vi stärker upp vår del av kompetensförsörjningen och satsar mer på våra yrkesutbildningar. För när vi nu tillsammans med företag och växjöbor ska starta om efter pandemin är det just fler i arbete som lägger grunden för en trygg välfärd, säger Anna Tenje (M).

I spåren av pandemin ser vi som arbetsgivare ett ökat behov av att främja medarbetares välmående genom verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser. Friskvårdsbidraget breddas och omfattar nu exempelvis hälsoundersökningar, vi höjer bidragsnivån till 1500 kr per år för att medarbetarna ska kunna gör fler val inom friskvårsbidraget. HR – förstärks med ett nytt system och bemanningsenheterna samordnas till ett samlat anställnings- och rekryteringscenter. Pandemin har drabbat vår äldre och vi vill därför ta krafttag för att bryta isoleringen. Vi vill även öka och förbättra läkarsamverkan med regionen, motverka psykisk ohälsa och tillskapa aktiviteter särskilt riktade mot utsatta målgrupper, säger Andreas Olsson (C).

Blågröna Växjö storsatsar för att utveckla Evedal som mötesplats och besöksmål tillsammans med externa aktörer. Pandemin har prövat många av oss, men särskilt våra äldre. Därför vill vi planera för ett evenemang särskilt riktat till alla invånare som tack för deras ansträngningar under pandemin. Vi kommer även göra särskilda satsningar för att återstarta kommunens kultur- och fritidsföreningar. Vi vill också blicka framåt och påbörjar en ny vision för Arenastadens fortsatta utveckling, säger Jon Malmqvist (KD)

Kunskapsskulden och en ökande psykisk ohälsa efter pandemin står tillsammans med segregationen i fokus under 2022. Vi ger därför utbildningsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder mot kunskapsskulden, utöka läxhjälpen, bredda lovskolan så att den omfattar och når fler elever. Vi vill även att skolpengen höjs och öronmärks för ökad kvalitet i undervisningen. Vi vill även uppmuntra till fler profiler ute på våra skolor och förskolor, säger Gunnar Nordmark (L).

Hållbarhetsprogrammets roll tydliggörs under året genom att bli en del av budgetramverket. Vi kommer även genomföra den första uppföljningen av hur implementeringen av programmet fallit ut. Vi fortsätter bygga den hållbara kommunen med satsning på Cykelstaden Växjö, fler och tillgängligare laddstolpar. Vi kommer intensifiera arbetet med energieffektivisering och ökar takten för byte av LED-stolpar i kommunen. Växjö har en god vattenförsörjning men vi kan använda det på ett mer miljövänligt sätt. Därför vill vi undersöka samverkan med andra kommuner och även utreda förutsättningarna för så kallat trerörssystem, säger Magnus P. Wåhlin (MP).

Växjö kommun har haft ordning och reda i ekonomin under 17 år. Kommunens omställningsarbete mot en mer hållbar välfärd fortsätter stärka det långsiktiga arbetet med riktade prioriteringar mot välfärdens kärna. En stark ekonomi gör att vi i utmanande tider kan fortsätta minska vår pensionsskuld med 45 mkr när kommunen byter tryggandeform för pensionerna under 2022. Förändringen innebär att varje generation kommer ta sitt ansvar för att trygga den framtida pensionen.

Beslut om budget för verksamhetsåret 2022 tas av kommunfullmäktige 8 juni.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Andreas Olsson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 0733-56 45 53

Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden, 0739-91 86 19

Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna, 0470-410 99

Magnus P. Wåhlin (MP), gruppledare för Miljöpartiet, 0706-26 00 97

Blågröna Växjös budgetberedning har utöver ovanstående bestått av Oliver Rosengren (M), Thomas Magnusson (C), Patrik Åkesson (KD), Susanna Blad Röing (L) och Cheryl Jones Fur (MP).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021