Höjt miljö- och klimatkrav på plastanvändning

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-06-13 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av kommunkoncernens användning av engångsplastartiklar och plastförpackningar. Uppdraget innebär även att ta fram en klimat- och miljöeffektiv plastupphandling som betonar minskad användning, samt användning av plast av återvunna eller förnybara råvaror. Varje år hamnar upp emot […]


Välfärden först.

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-05-28Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2020. Prognoserna för kommande år visar på en försämring av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar. Därför behövs tydlig styrning, prioritering och ökade samordningsvinster. Årets budget sätter välfärden först. Budgeten bifogas i sin helhet.Det ekonomiska läget är kärvt för Sveriges kommuner och regioner. Tack vare 14 år […]


Förslag om nytt naturreservat vid Norra Öjaby 

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-05-15 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse till kommunstyrelsen att det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i skogsområdet vid Norra Öjaby. Syftet är att stärka förutsättningarna för naturvård och höja attraktiviteten, samt öka möjligheten till rekreation för besökare och boende i Öjaby. – Området har en av länets värdefullaste barrskogar. Genom reservatsbildning får Öjabyborna […]


Utred flytt av biogas och vattenkraft till VEAB

Posted on

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som syftar till att utreda förutsättningarna för att; flytta över biogasproduktionen och vattenkraften från tekniska förvaltningen till VEAB. Uppdraget innebär även att undersöka behov av att ställa om inriktningen för biogasproduktionen från drivmedel till vätgas alternativt el. Skrivelsen i sin […]


Förstärkt satsning på laddinfrastruktur

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-04-02 Blågröna Växjö vill ge kommunchefen i uppdrag är att samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur tillsammans med privata aktörer och berörda intressenter, med syfte att påskynda utbyggnaden. Klimatutmaningen måste tas på allvar, därför behövs kraftfulla åtgärder för att nå målet om att bli en fossilbränslefri kommun. VEAB har sedan tidigare uppdraget att samordna […]


Utred och inför anpassat boende för äldre

Posted on

Pressmeddelande2019-03-12, Växjö Det ska vara tryggt och gott att bo i Växjö kommun genom livets alla skeden. Oavsett ålder ska du kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag, som innebär att: Att […]


Förstärkt stöd för bättre krisberedskap på mindre tätorter och samhällsföreningar

Posted on

PRESSMEDDELANDE2019-03-07 Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse med ett nytt uppdrag till kommunchefen, om att förstärka och förbättrad krisberedskap ute på landsbygden. Blågröna vill aktiv stödja uppbyggnaden av lokal krisberedskap i samverkan med de lokala samhällsföreningarna, genom att avsätta pengar och personal. Bakgrunden är de senaste tio årens stormar, översvämningar och strömavbrott […]


Utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016

Posted on

Pressmeddelande 2019-03-01, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att ge kommunchefen ett nytt uppdrag. Bakgrunden är den fastighetsförsäljning som Växjöbostäder genomförde under förra mandatperioden, där det fanns ett särskilt kriterium kopplat till försäljningen om att genomföra en utvärdering över utfall och konsekvenser. Vi vill se vad vi kan lära av försäljningen. […]


Ökat fokus på kvalitet i undervisningen och yrkesvägledning

Posted on

DebattartikelPublicerad i Smålandsposten, 2019-02-28 Blågröna Växjö är stolta över våra skolors fantastiska personal och unika elever. Det är era arbetsinsatser som gör att skolresultaten i Växjö kommun stiger. Vår målsättning med satsningarna i årets internbudget är att ni och framtidens skola ska få de förutsättningarna ni förtjänar, nämligen den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling. […]


Fler med utbildning ger fler jobb

Posted on

Idag beslutade nämnden för arbete och välfärd om att anta Blågröna Växjös internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019. Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och […]